Izvor vijesti

Osuđeni na kazne zatvora manje od godinu dana u Republici Srpskoj uskoro će kaznu moći zamijeniti radom u javnom interesu, javlja Anadolu Agency (AA).

Pero Dunjić, pomoćnik ministra pravde u Vladi RS danas je na konferenciji za novinare obrazložio da je ovo pitanje propisano je članom 70. Krivičnog zakonika RS, kojim se definiše da nadležni sud može izrečenu kaznu zatvora u trajanju do jedne godine, na zahtjev osuđenog, zamijeniti radom u javnom interesu, kao jednom od mjera za alternativno izvršenje krivičnih sankcija.

“Rad u javnom interesu je svaki društveno koristan rad kojim ne vrijeđa ljudsko dostojanstvo i koji se ne vrši u cilju sticanja određene dobiti. Ne može biti kraći od 60 časova niti duži od 360 časova”, rekao je Dunjić.

On je naglasio da se radu u javnom interesu određuje za vrijeme koje ne može biti kraće od jednog mjeseca, niti duže od šest mjeseci, niti rad u javnom interesu može biti duži od 60 časova tokom jednog mjeseca.

Osuđenici radu u javnom interesu mogu obavljati samo u mjestu prebivališta.

Za primjenu ovog člana Krivičnog zakonika RS potrebno je da Ministarstvo pravde raspiše javni poziv za privredne subjekte, koji je pripremljen, a nakon toga slijedi potpisivanje ugovora sa privrednim subjektima koji budu ispunjavali uslove.

Odluke o zamjeni zatvorske kazne sa mjerom rada u javnom interesu na zahtjev osuđenika donosiće sud u zavisnosti od težine krivičnog djela, kao i od toga da li su u pitanju povratnici u izvršenju krivičnih djela. Oni koji su već na izdržavanju zatvorske kazne neće moći retroaktivno zamijeniti kaznu.

Nenad Mirkonj, inspektor za nadzor nad radom kazneno-popravnih ustanova u RS pojasnio je da će se mjere društveno korisnog rada izvršavati preko posrednika odnosno osobe u Ministarstvu pravde RS i povjerenika, odnosno osoba zaposlenih u pravnom subjektu sa kojim je sklopljen ugovor gdje se mjera rada izvršava. Tokom izvršenja mjere ukoliko osuđeni ne izvršava uredno preuzete obaveze sud može ponovo preinačiti mjeru rada u kaznu zatvora.

Kada su u pitanju pravni subjekti kod kojih se izvršava mjera rada u javnom interesu propisano je da to mogu biti javna preduzeća i ustanove i druga pravna lica koja obavljaju djelatnosti u okviru kojih se može postići opšta svrha izvršenja sankcija. Između ostalog među djelatnostima navedene su djelatnosti iz oblasti humanitarnog rada, ekologije, komunalnih poslova, poslovi iz oblasti rudarstva, energetike i djelatnosti od opšteg interesa koje su definisane zakonom u oblasti upravljanja otpadom, korištenja, upravljanja, zaštite i unapređivanja dobara od opšteg interesa i u opštoj upotrebi, kao što su vode, putevi, šume, banje, zaštićena područja i slično.

Za vrijeme rada u javnom interesu osuđeni smješteni su kod svojih kuća.

“Što se donosi rad u javnom interesu – uglavnom zbog toga da ne bi osuđena lica do godinu dana morali da izgube stalni posao, odnosno da bi mogli i dalje da rade svoj posao, a da bi poslije radnog vremena i za vrijeme vikenda radili u ustanovama prema presudi”, kazao je Dunjić i dodao da je svrha da ne ostanu bez stalnih prihoda za porodicu.

Dunjić je istakao da je popunjenost kapaciteta u kazneno-popravnim ustanovama u RS oko 60 odsto za osuđena lica i oko 50 odsto za pritvorena lica, a da je stanje bezbjednosti u svim ustanovama na zadovoljavajućem nivou.

Vijest Dobre vijesti za osuđene na kazne zatvora kraće od godinu dana u RS-u se prvi put pojavila na sljedećem linku: Fokus.ba.

SHARE